vi
Nếu bạn cần ONT/WONT, ONG, USDC/pUSDC và USDT/pUSDT, vui lòng đăng ký tại đây.

Bạn sẽ nhận được các mã thông báo TestNet sau ngay lập tức khi bạn gửi địa chỉ ví của mình: 50 ONT + 100 ONG + 10 pUSDT + 10 pUSDC (Đối với địa chỉ Ontology) 50 WONT + 100 ONG + 10 USDT + 10 USDC (Đối với địa chỉ EVM Ontology)

Địa chỉ TestNet
Nộp đơn